ประวัติศาสตร์พระธาตุดอยจุก
  เมื่อจุลศักราช 421 หรือ พุทธศักราช 1602 กษัตริย์ผู้ครองนครเงินยาง เชียงแสน มีพระราชโอรส 2 พระองค์
คือ ขุนชิน และ ขุนจอมธรรม ทรงมีพระราช ดำรัสรับ ให้แบ่งราชสมบัติออกเป็น 2 ส่วน คือ
ขุนชิน จะได้ครองนครเงินยางต่อไป อีกส่วนหนึ่ง ทรงพระราชทานให้แก่ ขุนจอมธรรม ไปครองเมืองภูกามยาว(พะเยา)
ด้าน ขุนจอมธรรม ทรงขนพระราชทรัพย์ขึ้นต่างช้างต่างม้า เสด็จได้ 7 วัน ทรงหยุดพัก ณ ที่ดอยแห่งนี้
" สมัยหนึ่ง สมเด็จพระบรมศาสดา ได้เสด็จประทับรอยพระบาท ณ บริเวณดอยจุก "
เพราะการเสด็จมาหยุดพักผ่อนของขุนจอมธรรม ณ บริเวณดอยแห่งนี้ ประชาชนทั่วไปเรียกว่า
ดอยจุก หรือ ดอยหยุด ตราบจนทุกวันนี้ที่ตั้ง วัดพระธาตุภูปอ บ้านสันป่ากอก ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

ที่ตั้ง วัดเชียงหมั้น บ้านเชียงหมั้น(บ้านกว้าน) ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา