เบอร์โทรศัทพ์ภายในเทศบาลตำบลดงเจน
                     

            

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท
1.นายชูชาติ ฟองจำ
นายกเทศมนตรี 080-092-1784
2.นายสุริยะ ฟองคำ
รองนายกเทศมนตรี 089-758-4971
3.น.ส.จุฑามาศ เต็มสวัสดิ์
รองนายกเทศมนตรี 081-783-4279
4.นายสุพรรณ วงค์ไชย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 081-885-2092
5.นายสมคิด สุทธิตานนท์
เลขานุการนายกเทศมนตร 081-029-4929
6.นางพวงพยอม ไชยคำ
ปลัดเทศบาล 081-952-3622
7.นายกันฑชาติ สอนใจ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 087-200-6421
8.นายเชษฐา สมุทธจักร
นักบริหารงานทั่วไป 080-133-8495
9.นายประหยัด อ้อยกาม
นักบริหารงานช่าง 081-764-9518
10.นางสิริสิทธิ์ อธากร
นักบริหารงานคลัง 054-422-973
11.ส.อ.อดิเรก ปิงเมือง
จนท.ป้องกันและบรรเทาฯ 085-715-0113
12.นายสายัณ เครือสาร
บุคคลากร 085-867-0204
13.นายสุรชัย พรมวงค์
จนท.วิเคราะห์ฯ 054-422-973-112
14.นายอนุทิน แก้วเทพ
นักวิชาการศึกษา 054-422-973
15.นายจิรทูล กล้าหาญ
นักบริหารงานคลัง 089-953-6381
16.น.ส.สรัญญา พาไธสง
นวก.การเงิญฯ 081-885-5409
17.นางทัศนีย์ จ่อแก้ว
นวก.จัดเก็ษรายได้ 086-671-9364
18.นายชนันวัฒน์ ละออ
นายช่างโยธา 085-705-1709
19.นายธวัชชัย ไพทูรย์
วิศกรโยธา 084-172-1900
20.นายกฤษณะ บุญยัง
จพน.ทะเบียน 054-422-973
21.นายกฤษณะ เสาธง
นิติกร 054-422-973
22.นางกรรณิกา สุริยะวงค์
นวช.การเงินและบัญชี 054-422-973
23.นางจิราภรณ์ จันทร์จรัส
จพน.การเงินและบัญชี 054-422-973
24.นางวชิราภรณ์ พิมสาร
จพน.จัดเก็บรายได้ 084-177-7759
25.นางทิวาพร ปิงเมือง
จพง.สาธารณสุขชุมชน 087-577-1109
26.นายศักย์ศรณ์ ธนะจักร์
จนท.ระบบงานคอมฯ 083-578-4869
27.น.ส.พรพิมล สุยะตะ
จพน.การเงินและบัญชี 085-036-3892
28.นายวิโรจน์ สุขเจริญ
นักการ 089-641-0188
29.นางวิยะพร สมสุข
จนท.ประชาสัมพันธ์ 054-422-973-112