******ประกาศเทศบาลตำบลดงเจน เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลดงเจน รายละเอียด......
******ประกาศเทศบาลตำบลดงเจน เรื่อง แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ของเทศบาลตำบลดงเจน รายละเอียด....