ด้านสังคมในเขตเทศบาลตำบลดงเจน
                     

            เทศบาลตำบลดงเจน มีจำนวนประชากร 8,950 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2550) เป็นชาย 4,296 คน หญิง 4,564 คน
ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยประมาณ 811 คน/ตร.กม.

เทศบาลตำบลดงเจนประกอบด้วย ตำบลสองตำบล คือ ตำบลดงเจนบางส่วน และตำบล   แม่อิงบางส่วน แบ่งเป็น 16 ชุมชน

คือ ตำบลดงเจนบางส่วน ดังนี้
1.บ้านกว้านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลดงเจน
2.บ้านสันป้าสัก หมู่ที่ 2 ตำบลดงเจน
3.บ้านกว้านใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลดงเจน
4.บ้านกว้านเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลดงเจน
5.บ้านเจน หมู่ที่ 5 ตำบลดงเจน
6.บ้านเจน หมู่ที่ 8 ตำบลดงเจน
7.บ้านสันป่ากอก หมู่ที่ 9 ตำบลดงเจน
8.บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 10 ตำบลดงเจน
9.บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 ตำบลดงเจน
10.บ้านกว้านใต้ร่วมใจ หมู่ที่ 12 ตำบลดงเจน
11.บ้านกว้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลดงเจน
12.บ้านเจน หมู่ที่ 16 ตำบลดงเจน

    ตำบลแม่อิงบางส่วน
1.บ้านท่าร้อง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อิง
2.บ้านแม่อิงหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อิง
3.บ้านสันต้นตุ้ม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อิง
4.บ้านแม่อิงสันกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อิง