ทำเนียบสภาเทศบาล

   


นายมานิตย์  ฟักแก้ว
ประธานสภาเทศบาล

 


นายสุนทรทัด  พวงจำ
รองประธานสภาเทศบาล

 นายรุ่งโรจน์  สำราญใจ
สมาชิกสภาเทศบาล


นายจันทร์  สองศรีใส
สมาชิกสภาเทศบาล


นายณรงค์ฤทธิ์ สิงห์แก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสุพิชญ์  โพธิ์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสุพจน์ วงค์ไชย

สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายสามารถ  ฟองจำ
สมาชิกสภาเทศบาล


นายประยูร  ชวนคิด
สมาชิสภาเทศบาล


นายธีระพงศ์  รักษาวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายประทีป วางฐาน
สมาชิกสภาเทศบาล


นายศิวะนนท์ ชอบจิต
สมาชิกสภาเทศบาล