ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลดงเจน                     
หมู่ที่ / ตำบล
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อประธานอสม.
1.ดงเจน นายเฉลิม ทิศสุกใส นางเนียม วงค์ไชย
2.ดงเจน นายเจริญ ฟองคำ นายทน วันมหาชัย
3.ดงเจน นายสุพัฒน์ วงศ์ชัย นายมี ฟักแก้ว
4.ดงเจน นายชุมพล ชื่นวงค์ นายผาย เดชะบุญ
5.ดงเจน นายอุทิศ ศรีวิชัย นายศฤงคาร กองเงิน
8.ดงเจน นายมนูญ พรมเสน นายอำนวย เผ่าป้อ
9.ดงเจน นายเขียน วงศ์ไชย นางนงคราญ ปวงงาม
10.ดงเจน นายสุข วงค์ไชย นายยุทธ ฟักแก้ว
11.ดงเจน นายเล็ก อ่อนศรี นายส่ง ปัญญาวงค์
12.ดงเจน นายอานนท์ ตันกูล นางกนกวรรณ ตันกูล
13.ดงเจน นายทัน ธะนู นางศรีนวล รักษาวงค์
16.ดงเจน นายสมบูรณ์ ฟักแก้ว นางสาคร จิตรตังการี
1.แม่อิง นายเงิน ชอบจิต นายมิตร ชิแพร่
2.แมอิง นายดนัย ชูเชาวน์ นายวิษณุ วงค์ไชย
3.แม่อิง นายบัญชา สุวรรณ นายทูลวัน วงค์ไชย
7.แม่อิง นายสมเพชร การเร็ว นายแสงเมือง ฟักแก้ว