ผลิตภัณฑ์ ประธานกลุ่ม ที่ตั้ง โทรศัพท์ แสดงรูปผลิตภัณท์
ไข่เค็มและ
ดอกไม้ประดิษฐ์
นางกาบจันทร์ ศิริพร หมู่13 ต.ดงเจน 054-422436
089-6348501
พรมเช็ดเท้า นางพนอม ชื่นวงค์ หมู่12 ต.ดงเจน 054-422528
08-6369754
ผลิตภัณท์
โครเชท์
นางศิริรัตน์ ฟองจำ หมู่12 ต.ดงเจน 085-0527571
หมวกเย็บ

นางทองเพียร พรมเสน
นางยม ศรีวิชัย

หมู่8 ต.ดงเจน
หมู่5 ต.ดงเจน
054-422710
084-5000396
054-422370
เสื่อกก นางปิ่น วงค์ไชย หมู่3 ต.ดงเจน 054-422192
087-3047498
หมอนนุ่น นางกาบจันทร์ ศิริพร หมู่1 ต.ดงเจน 054-422436
089-6348501
ขนมทองม้วน นางปวน วงศ์ไชย หมู่4 ต.ดงเจน 054-422418