การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

050............เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

051............การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

052............การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

053............การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

054............การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริตประจำปี

055............รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

056............รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี