การบริการเงินงบประมาณ

030................แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

031................รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

032................รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

033.................แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ

034.................ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

035.................สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน

036.................รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี