ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม
***ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
-โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
  - อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
  -สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
  -กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
***ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 -ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
  -นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
  -แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
  -คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
  ข้อ ๑ การจัดหาพัสดุ
  ***การจัดหาพัสดุ
  ***แผนการจัดหาพัสด
  ***สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน ตาม ม.๙ (๑) ตามแบบ สขร. ๑
***สัญญาอื่นๆ ข้อ ๒ การให้บริการประชาชน
  ***หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนของหน่วยงาน
*** เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน ***ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการให้บริการ ประชาชน
  ***รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ในการให้บริการประชาชน
  ข้อ ๓ การบริหารงานของหน่วยงาน
  ***วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
  ***แผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน
  ข้อ ๔ การบริหารงบประมาณ
  ***แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจําปี
  ข้อ ๕ การบริหารงานบุคคล
  ***หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากร และประกาศที่เกี่ยวข้อง
  ***รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา
  ***มาตรฐานทางจริยธรรม/จรรยาบรรณ ของบุคลากร
  ข้อ ๖ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน
  ***หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติงานประจําปี
  ***รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน
  -สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
  -สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
  -มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
  -ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
  ***กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
  ***ประกาศเชิญชวน ทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา ที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
***การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ -แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
  -สรุปผลความพึงพอใจ
  -สถิติผู้เข้าใช้บริการ
  -กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น