กลับสู่เมนูหลัก
ข้อมูลโดยทั่วไป
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
รูปบุคคลากรในฝ่ายงานต่างๆ
รูปแผนที่เทศบาล
เบอร์โทรศัพท์บุคลากร
สภาพด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำอสม.

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าพระพุทธเจ้า นายศุภชาติ ฟองจำ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
คณะผู้บริหาร ปลัดเทสบาล สภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดงเจน


**การประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 งานพัมนาชุมชน เทศบาลตำบลดงเจน
  โดยติดตามรายละเอียดได้ดังนี้.......           และ หลักฐานที่ต้องนำมาขึ้นทะเบียนดังนี้...

 โดยติดตามรายละเอียดได้ดังนี้.......            นายศุภชาติ ฟองจำ
นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
นายสัมพันธ์  สุภากาวี

ปลัดเทศบาล
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลดงเจน
*** เรื่อง : การจัดเก็บภาษีโรงเรีอนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่เทศบาลตำบลดงเจน ปี 2561
รายละเอียด ..แผ่นที่1..แผ่นที่1..แผ่นที่1..แผ่นที่1..แผ่นที่1 ประกาศ วันที่ 1 ธันวาคม 2561
*** เรื่อง : การประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเเพลิง(พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542)
ประกาศ วันที่ 19 ม.ค. 2560 รายละเอียด ...แผ่นที่1
*** เรื่อง : การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร ประกาศวันที่ 19 ม.ค.2560 รายละเอียด...แผ่นที่1

ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลดงเจนงานจัดเก็บรายได้
*** เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล 7 พฤษาคม 2562 รายละเอียด ...แผ่นที่1
*** เรื่อง : ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 8 พ.ค.2561 รายละเอียด...แผ่นที่1
*** เรื่อง : เกี่ยวกับการยื่นแบบและเสีย การประเมิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีป้าย,
ภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี2561 รายละเอียด ...แผ่นที่1
*** เรื่อง : การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 รายละเอียด....แผ่นที่1
*** เรื่อง : ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลดงเจน อันต้องเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดินประจำปี 2561 ไปรับแบบพิมพ์(ภ.ร.ด.๒)และกรอบรายการฯ..รายละเอียด....แผ่นที่1
*** เรื่อง : ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปรับแบบพิมพ์และกรอบรายการในแบบ(ภ.ร.ด.๑)ฯ
เอกสารแนะนำ..แผ่นที่1
*** เรื่อง : ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี พนักงานจ้าง ลูกจ้างและพนักงานจ้าง(พ.ศ.2561-2563)
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด....แผ่นที่1
*** ประกาศสภาเทศบาลตำบลดงเจน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี2562 รายละเอียด...แผ่นที่1
*** ประกาศสภาเทศบาลตำบลดงเจน เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี 2561 รายละเอียด....แผ่นที่1
*** เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลดงเจน รายละเอียด.........แผ่นที่1
*** เรื่อง : ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียด.........แผ่นที่1
*** เรื่อง : ประกาศอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลดงเจน รายละเอียด..... แผ่นที่1
*** เรื่อง : สรุปผลผู้มาใช้บริการฯรายละเอียด...แผ่นที่1
*** เรื่อง : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างและการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สมัคร
คัดเลือกพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ2562 รายละเอียด...แผ่นที่1......แผ่นที่1บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ
     รวมรูปภาพกิจกรรม
 
 


เรื่อง ประกาศสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์   ติกคอนกรีต (ซอย ๒ เชื่อม ซอย ๔) หมู่ที่ ๒ ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 8/2562 ลว.5กันยายน2562 ติดตามรายละเอียด....แผ่นที่1.

เรื่อง ประกาศสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์   ติกคอนกรีต (ซอย๔) หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่อิง เชื่อมทางไปบ้านท่าร้อง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ลขที่ 9/2562 ลว.5กันยายน2562 ติดตามรายละเอียด....แผ่นที่1

เรื่อง ประกาศสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ทางเข้าฌาปณสถานบ้านแม่อิง) หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ลขที่ 10/2562  ลว.5กันยายน2562 ติดตามรายละเอียด....แผ่นที่1....
เรื่อง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ทางเข้าฌาปนสถาน)และสรุปประมาณการงานก่อสร้างฯ หมู่ที่2 ต.แมอิง และ
ประกวดราคา(e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 7 พ.ค.2562 ติดตามรายละเอียด..
แผ่นที่1....แผ่นที่1...แผ่นที่1....แผ่นที่1..
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่3(เดือน เมษายน- เดือน มิถุนายน 2562)ประกาศ ณ วันที่ 5 ก.ค. 2562  
ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1...แผ่นที่1
เรื่อง เปลื่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฏาคม 2562  ติดตามรายละเอียด......แผ่นที่1..
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562(แบบ สขร.1)เทศบาลตำบลดงเจน...แผ่นที่1

ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมของสินทรัพย์ของเทศบาลตำบลดงเจน....แผ่นที่1

 
  * เทศบาลเมืองสระบุรี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์    และ แจ้งเปลี่ยนชื่อเว็ปไซต์  www.muangsaraburi.com new  
  * เทศบาลเมืองดอกคำใต้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์    www.Dokkhamtai.go.th new  
  * เทศบาลเมืองบางกรวย ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยน ชื่อเว็บไซต์ใหม่    www.bangkruaicity.go.th   new  
 

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมรายละเอียด ...รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ2561รายละเอียด...
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมณวันสิ้นเดือนกันยายน 2562..
 รายงานเงินสะสมประจำเดือนกันยายน2560.
เรื่อง การประชาสัมพัีนธ์แผนพัฒนาสามปี รายละเอียด..(2561-2563) รายงานผลการจัดซื้อ หมวดที่ดินและฯ ปี2561...
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...การรายงานทางการเงิน ประจำไตรมาสที่1-2562...
เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (2561-2563) เทศบาลตำบลดงเจน รายงานการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน2561
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562  19พ.ย.2562..รายงานผลการจัดซื้อ หมวดค่าใช้สอย
เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 รายละเอียด...
เรื่อง ให้เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองป้ายไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบ(ภ.ป.1)ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่....
เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตทต.ดงเจนอันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี2561ไปรับแบบพิมพ์(ภ.ร.ด.2)
และกรอกรายการในแบบพิมพ์ฯ รายละเอียด....รายงานการประชุมสภาประจำปี2561... รายงานผู้บริหารท้องถิ่น ปี2561... รายงานผลการประเมิน(LPA)... เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...........
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562รายละเอียด...รายงานผลการดำเนินการ งบไตรมาส3/2562รายละเอียด..
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม2562รายละเอียด.งบแสดงฐานะการเงิน เพียงวันที่ 31 มี.ค 2562 ...
 


 


 
งานประเพณี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
                 เทศบาลตำบลดงเจน           
                    นายศุภชาติ ฟองเจน
                  นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล ปลัดเทศบาล
เจ้าหน้าที่พนักงาน
ดำเนินโครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี2562
เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น และสำนึก
คุณาประโยชน์ของผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง


                  วันที่13 เมษายน 2562

                   ณ ลานวัดเชียงหมั้น หมู่ที่ 10
             ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จ.พะเยา
     
      

 

       กิจกรรมประเพณีสงกรานต์แห่ไม้ค้ำศรีมหาโพธิ์
                             ประจำปี 2562
                        เทศบาลตำบลดงเจน
                         นายศุภชาติ ฟองจำ
                     นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล
เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลฯประชาชน
ดำเนินกิจกรรมสงกรานต์แห่ไม้ค้ำศรีมหาโพธิ์ ประจำปี2562
เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี

                      วันที่ 14 เมษายน 2562

                    ณ ลานวัดเชียงหมั้น หมู่ที่ 10
                ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จ.พะเยา
  
       

 

การประเมินความพึงพอใจ 
 
 

 ความคิดเห็น กระทู้ข่าวสาร

   ชื่อ - สกุล ผู้กระทู้

 อีเมล์

                               ตกลง