กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลดงเจน
อำเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา

 

ประวัติของกองทุนสวัสดิการชุมเทศบาลตำบลดงเจน
-  ก่อตั้งเมื่อวันที่  9  มีนาคม  2550
วัตถุประสงค์กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลดงเจน

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 
เกิดประโยชน์ ด้วยกันในข้อต่อไปนี้เพื่อให้เกิดการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูล สร้างขวัญกำลังใจ หลักประกัน ของมวลชนที่อุทิศตนทำงานเพื่อส่วนรวม และเชื่อมโยง  พลังประชาชนในการ
1.พัฒนาสวัสดิการจากฐานราก
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาระบบกองทุนสวัสดิการชุมชน ภาคประชาชนร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ดำเนินการโดยประชาชน/ชุมชนบทบาทสำคัญเพื่อเชื่อมโยงกับระบบหน่วยงาน
3. เพื่อพัฒนาและวางแผนกำหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์ในการสร้างความร่วมมือ  ภาครัฐบาลกับภาคประชาชน/ชุมชนในการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
4. เพื่อรณรงค์เผยแพร่การสร้างสำนึกประชาชน / ชุมชน   ให้ตระหนักรู้ในการพึ่งตนเองผ่านกระบวนการจัดสวัสดิการชุมชน
เกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการฯ
การเกิด  มีดังนี้
            1.  เมื่อสมาชิกคลอดบุตรจะได้เงินรับขวัญ  500  บาทต่อครั้ง   ไม่กำหนดครั้ง 
เปิดบัญชีเงินฝากของบุตรไว้กับกองทุนสวัสดิการฯ
            2.  แม่ผู้คลอดบุตรจะได้รับชดเชย (นอน รพ.)  คืนละ 100  บาท  ไม่เกิน  5  คืน/ปี
การเจ็บป่วย   การรักษาพยาบาล  มีดังนี้
            สมาชิกที่ป่วยนอนโรงพยาบาลจะได้รับค่าชดเชย (นอน รพ.)  คืนละ  100  บาท                ไม่เกิน  5  คืน  (500  บาท)    ต่อปีต่อคน

                                                                                                                                 หน้าต่อไป