ทำเนียบคณะผู้บริหารเทศบาล
                                                                         

นายศุภชาติ  ฟองจำ
นายกเทศมนตรี


นายสมคิด  สุทธิตานนท์
รองนายกเทศมนตรี

นายยศ ฟองจำ
รองนายกเทศมนตรี

นายจักรกริช วันมหาชัย
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายพล  ฟองจำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี