ทำเนียบคณะผู้บริหารเทศบาล
                                                                         

นายศุภชาติ  ฟองจำ
นายกเทศมนตรี


นายยศ ฟองจำ
รองนายกเทศมนตรี

นายจักรกริช วันมหาชัย
รองนายกเทศมนตรี

นายเขษมศักดิ์ วงค์ไชย
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายพล  ฟองจำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี