ด้านเศรษฐกิจ
1. โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร
1) ประเภทของการประกอบอาชีพ มีรายละเอียดดังนี้
- อาชีพเกษตรกรรม 2,697 ครัวเรือน หรือประมาณร้อยละ 84.94
- อาชีพค้าขาย 260 ครัวเรือน หรือประมาณร้อยละ 8.38
- อาชีพรับราชการ 86 ครัวเรือน หรือประมาณ 2.77
- อาชีพอื่น ๆ 132 ครัวเรือน หรือประมาณร้อยละ 4.26
2) รายได้เฉลี่ยต่อปีโดยประมาณ 15,000 บาท/คน / ปี
2. การเกษตรกรรม
1) ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

- การทำนาร้อยละ 80
- การทำไร่ทำสวนร้อยละ 10
- การประมงและการเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 10
2) จำนวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม 2,697 ครัวเรือน
3) ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญคือข้าว

3 . การพาณิชยกรรมและบริการ
1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
- มีสถานที่บริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่จำนวน 1 แห่ง
- มีสถานที่บริการน้ำมันเชื้อเพลิง (ปั๊มหลอดจำนวน 7 แห่ง)
- กิจการร้านค้าจำนวน 120 ร้าน
- ตลาดเอกชนจำนวน 5 แห่ง
2) สถานประกอบการเทศพาณิชย์ คือ โรงฆ่าสัตว์จำนวน 1 แห่ง
3)สถานประกอบการด้านบริการ คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (สาขาย่อย) จำนวน 1 แห่ง