สำนักปลัด

นายสัมพันธ์  สุภากาวี
ปลัดเทศบาลนางอัมพรรณ  สิงห์แก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายสายัน เครือสาร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการนายกันตชาติ สอนใจ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

 นางอัมพรรณ  สิงห์แก้ว
รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายปกครองนางกรวิภา ตะนะ
นักพัฒนาชุมชนนายศักย์ศรณ์ ธนะจักร์
นวก.คอมพิวเตอร์


นายกฤษณะ บุญยัง
จพน.ทะเบียนฯ


นายสุรชัย พรมวงค์
นจก.งานทะเบียนฯ

น.ส.วิรันชนา วงค์ไชย
นักจัดการงานทั่วไป

นางสุพรรณี  กาวีอิ่น
นักทรัพายกรบุคคล

น.ส.แสงระวี กัลยา
นักวิเคาระห์ฯ

นายทนงศักดิ์ กันทะเงิน
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายวิโรจน์ สุขเจริญ
นักการ


นายสุทธิชัย สิงห์แก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ

นายเกรียงไกร วงศ์ไชย
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ

นายชลิต เย็นจิต
พนักงานดับเพลิง

นายขวัญชัย ชอบจิต
พนักงานดับเพลิง

นายาทิตย์ ฟองจำ
พนักงานดับเพลิง

นายเอกภพ สุภาษา
พนักงานขับรถยนต์

       
 
ฝ่ายงานคลัง