ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลดงเจน เดิมมีชื่อว่า “ สุขาภิบาลตำบลดงเจน ” ได้ตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่  23 สิงหาคม  2536 
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110  ตอนที่ 116 ลงวันที่  23 สิงหาคม  2536
สำนักงานตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา ตั้งแต่ปี 2536 ถึงปี 2540  ปี 
เขตอำเภอเมืองพะเยา ได้แยกเขตการปกครองเป็นกิ่งอำเภอภูกามยาว
มีตำบลในเขตปกครองจำนวน 3 เขต ตำบล คือ
ตำบลดงเจน  ตำบลแม่อิง ตำบลห้วยแก้ว วันที่ 25 พฤษภาคม  2542 
เทศบาลตำบลดงเจนได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล เป็น  เทศบาลตำบลดงเจน 
ปัจจุบันกิ่งอำเภอภูกามยาวได้รับการเลื่อนฐานะเป็น อำเภอภูกามยาว เมื่อวันที่  8  กันยายน   2550